فیلم های آموزشی

آلبوم ویدئو

نحوه انتخاب کار در سامانه توزیع کار و آگاهی از شاخص الویت ارجاع

نحوه بارگذاری نقشه در سامانه جامع سازمان

نحوه ورود به سامانه جامع سازمان

نحوه ارسال گزارش های نظارتی

نحوه ارسال و پیگیری مکاتبات

نحوه پیگیری وضعیت نقشه

نحوه نمایش جزئیات عملکرد گروههای حقوقی

نحوه بارگذاری مدارک جهت صدور پروانه اشتغال به کار

نحوه بارگذاری مدارک جهت تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار