دفتر مرکزی

دفتر مرکزی

ساعت کاری نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان شنبه تا چهارشنبه  07:30 –  14:30می باشد. 

کد پستی : 7919799488

آدرس : بندرعباس ، انتهای خیابان دانشگاه ، نبش بلوار امام حسین

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

نقشه شهری
ساختمان نظام مهندسی
دفتر مرکزی

ساعت کاری نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان شنبه تا پنجشنبه  07:30 –   14:30می باشد.

کد پستی : 7919799488

آدرس : بندرعباس ، انتهای خیابان دانشگاه ، نبش بلوار امام حسین

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

نشانی شهری