دفتر مرکزی

دفتر مرکزی

ساعت کاری نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان شنبه تا چهارشنبه  07:30 –  14:30می باشد. 

کد پستی : 7919799488

آدرس : بندرعباس ، انتهای خیابان دانشگاه ، نبش بلوار امام حسین

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

نقشه شهری
شماره داخلی

حوزه مالی

حوزه ریاست

2270

مدیر مالی

2236-37

دفتر ریاست

2271

امور مالی

2227

هییت رئیسه

2272

حسابداری

2233

روابط عمومی

حوزه آموزش

2255-2356

انفورماتیک

2278

مدیر آموزش

 

گروههای تخصصی

2277

2215

آموزش

2228

شورای انتظامی

2280

پژوهش

2221

امور شهرستانها

2246

کتابخانه

2275

طرح و برنامه

حوزه اداری

حوزه فنی

2210

مدیر اداری

2220

مدیر فنی

2211

دبیرخانه

2252-53

نظارت

 

فکس

2261-62

کنترل تاسیسات

2216

انتشارات

2250-51

کنترل سازه

2217

اطلاعات

 

انرژی

2283

بیمه

حوزه اجرایی

 

دفتر کانون کاردانان

2240

مدیر اجرایی

2275

2289

حوزه کنترل و بازرسی گاز

2234

دفتر مدیریت اجرایی

 

 

2243

2244

2285

عضویت

 

 

2249

تفکیک

 

 

2248

2230

ظرفیت اشتغال

ساختمان نظام مهندسی
دفتر مرکزی

ساعت کاری نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان شنبه تا پنجشنبه  07:30 –   14:30می باشد.

کد پستی : 7919799488

آدرس : بندرعباس ، انتهای خیابان دانشگاه ، نبش بلوار امام حسین

شماره داخلی

حوزه مالی

حوزه ریاست

2270

مدیر مالی

2236-37

دفتر ریاست

2271

امور مالی

2227

هییت رئیسه

2272

حسابداری

2233

روابط عمومی

حوزه آموزش

2255-2356

انفورماتیک

2278

مدیر آموزش

 

گروههای تخصصی

2277

2215

آموزش

2228

شورای انتظامی

2280

پژوهش

2221

امور شهرستانها

2246

کتابخانه

2275

طرح و برنامه

حوزه اداری

حوزه فنی

2210

مدیر اداری

2220

مدیر فنی

2211

دبیرخانه

2252-53

نظارت

 

فکس

2261-62

کنترل تاسیسات

2216

انتشارات

2250-51

کنترل سازه

2217

اطلاعات

 

انرژی

2283

بیمه

حوزه اجرایی

 

دفتر کانون کاردانان

2240

مدیر اجرایی

2275

2289

حوزه کنترل و بازرسی گاز

2234

دفتر مدیریت اجرایی

 

 

2243

2244

2285

عضویت

 

 

2249

تفکیک

 

 

2248

2230

ظرفیت اشتغال

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

نشانی شهری