رئیس سازمان

رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

دکتر محمدرضا عظیمی سردری