کمیسیون ماده 27

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و 
شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت
 آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله  سازمان استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.

آيين نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه با توجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و 
آيين نامه هاي آن به شرح زير تعريف مي شود:

الف- سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

ب –  شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان

ج –  مهندس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه براساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صلاحيت ارايه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد.

د-    خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي‌باشد.

هـ-   مراجع درخواست كننده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري ها كه متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند.

مرجع درخواست كننده مي تواند به موجب ضوابط اين آيين نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را براساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شواري مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزرات مسكن و شهرسازي مي رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي كند.

مرجع درخواست كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج كند:

الف- موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزييات لازم.

ب- تعداد مهندسان واجد شرايط مورد درخواست و تخصص هاي هر يك از آنان.

ج- محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.

د- مهلت زماني معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط.

هـ- مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي كارشناسي.

و- تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) اين آيين نامه.

معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده ( 74 ) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آيين نامه نيستند.

نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد.

تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آيين نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، در چارچوب بند
( 15 )‌ ماده ( 15 ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

مرجع درخواست كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقيم حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده نيستند و بايد حق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واريز و يك نسخه از فيش بانكي را به سازمان استان مذكور تسليم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده، حق الزحمه را بعد از كسر كسورزير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي كند :

الف – پنج درصد ( 5 % ) بابت ماليات علي الحساب موضوع ماده ( 104 ) قانون ماليات هاي مستقيم به حساب وزارت امور اقتصاد و دارايي.

ب –   پنج درصد ( 5 % ) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چارچوب ماده ( 37 ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

هرگاه مرجع درخواست كننده تخلفي از مهندس يا مهندسان معرفي شده توسط سازمان استان مشاهده كند، بايد موضوع را به هيأت مديره سازمان استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مربوط گزارش كند.

مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند.  اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده نيز مي باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست كننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس يا مهندسان معرفي شده، تخلف انتظامي محسوب مي شود.

اطلاعات کارشناسان ماده 27

نام و نام خانوادگی رشته کارشناسی تلفن همراه اعتبار پروانه
رامین حیدری مقدم
معماری
دارد
روشنک محمدیان
معماری
دارد
سعید اشتری ارکی
شهرسازی
دارد
مهدی احمدی
عمران
دارد
بیژن پیرزاد
عمران
دارد
اساعیل خنشاء
عمران
دارد
امین دهقانی
عمران
دارد
حسنعلی رئیسی
عمران
دارد
حسین رضایی
عمران
دارد
عباس زرگر نژاد
عمران
دارد
امیرحسن عمادی
عمران
دارد
کیوان فداکار
عمران
دارد
آرمین عبداللهی
عمران
دارد
صادق قشقایی زاده
عمران
دارد
رضا قصاب
عمران
دارد
عباس کمالی
عمران
دارد
سهراب محترم
عمران
دارد
مسعود مصفا
عمران
دارد
حسین موذنی
عمران
دارد
محمد نجاتی
عمران
دارد
احمد وجدائی
عمران
دارد

فرم های مرتبط با کارشناسی ماده 27