کمیته آموزش و ترویج

گزارش عملکرد

این یک متن آزمایشی است

توضیحات تکمیلی

اعضا کمیته آموزش و ترویج

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
علی عطار زاده
رئیس
1
رضا هنر خواه
نائب رئیس
1
سیاوش روستایی
عضو
1
فرخ ایرانمنش
عضو
1
فرهاد عذباشی
عضو
1

تقویم جلسات