کمیته ورزشی رفاهی

گزارش عملکرد

متن آزمایشی

توضیحات تکمیلی

اعضا کمیته رفاهی ورزشی

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
علیرضا اکبری
رئیس
1
مهدی نیکومنش
نائب رئیس
1
پوریا کنگانی
دبیر
1
محسن محمدی مزرعه
عضو
1
هادی خوارزمی
عضو
1
شهاب حسینی
عضو
1
ایمان امیرشکاری
عضو
1
آرش مدیر زاده
عضو
1
سید محمد مهدویان
عضو
1

تقویم جلسات