کمیسیون خدمات مهندسی، اشتغال

گزارش عملکرد

1- تهيه نظام نامه ارجاع نظارت

2- تنظيم قراردادهاي نظارت براساس نظام نامه ارجاع

اعضا کمیسیون خدمات مهندسی، اشتغال

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
سیدحصام خادمی
رئیس
1
صادق صادقی
نائب رئیس
1
محسن رفیعی
دبیر
1
رامین حیدری مقدم
عضو
1
جعفر فرحمند
عضو
1
سهیل صفا
عضو
1
فخری اللهیاری
نماینده سازمان
__
___
مهدی سلیمانی
نماینده راه و شهرسازی
___
ساسان جباری
عضو
__

تقویم جلسات