کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیک

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد گروه تخصصی تاسیسات مکانیک 

اعضا کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیک

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
امیر عیسی منیری
رئیس
1
آرش مدیر زاده
نائب رئیس
1
منا محمودی
دبیر
1
مهران علی پور
عضو
1
شعیب مهیمی
عضو
1
محمدسعید نخستین
عضو
1
حسین شکوهی
عضو
1

تقویم جلسات