کمیسیون تخصصی معماری

گزارش عملکرد

 • انتخاب هیات رئیسه کمیسیون تخصصی معماری
 • برگزاری جلسه مشترک با کمیته تخصصی تاسیسات مکانیکی
 • بررسی آیین نامه آتشنشان
 • برگزاری جلسه مشترک با عوامل شهرداری
 • پاسخ به نامه های واصله از مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی.
 • برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مهندسین معمار دارای صلاحیت طراحی در خصوص ویرایش ششم ضوابط طراحی ساختمان های مسکونی
 • حضور در جلسات متعدد مشترک سازمان نظام مهندسی، اداره راه و شهرسازی استان، شهرداری وآتش نشانی جهت بررسی و رعایت مبحث حریق در ساختمان.
 • مکاتبه با سازمان های نظام مهندسی استان ها جهت ارسال ضوابط آتش نشانی به این استان
 • برگزاری جلسه با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری در خصوص بررسی ضوابط نمای ابلاغیه شهرداری.
 • برگزاری جلسه با حضور رئیس سازمان،کارشناسان ارشد معماری در خصوص ویرایش ضوابط آتشنشانی.
 • بررسی ویرایش ششم ضوابط تهیه و ترسیم نقشه های معماری مطابق مقررات ملی ساختمان و تهیه پیش نویس ویرایش هفتم.
 • پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی به کمیته آموزش سازمان.
 • هماهنگی و فراخوان جهت تشکیل کارگروه های تخصصی برای تهیه ویرایش هفتم ضوابط تهیه و ترسیم نقشه های معماری.
 • فراخوان جهت کارشناسان ارشد پایه یک برای کنترل نقشه های معماری.
 • پیگیری جهت اجرای تبصره 2 ماده 12 آئین نامه اجرایی کنترل ساختمان در استان.
 • بررسی نقشه های ارجاع شده از واحد کنترل نقشه معماری.
 • درخواست به رئیس سازمان جهت حضور نماینده ای از سازمان نظام مهندسی در جلسات شورای فنی شهرداری بندرعباس.
 • معرفی نماینده ای از گروه تخصصی معماری در کمیته نظام پیشنهادات.
 • حضور در جلسه روش های برخورد با بافت های فرسوده.
 • پاسخ به نامه های واصله از مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی.
 • بازنگری و اصلاح فرم های گزارش مرحله ایی ساختمان
 • دریافت و بررسی ضوابط آتش نشانی استان های دیگر.
 • بررسی نظام نامه اجرایی نظام پیشنهادات شورای مرکزی.
 • مکاتبه با شهرداری در خصوص ارای شورای فنی شهرداری.
 • تشکیل جلسه مشترک با رئیس سازمان ، مدیران، کارشناسان و اعضای کمیته تخصصی به منظور بررسی مشکلات .
 • بررسی و تعیین تعرفه طراحی نما و تفکیک خدمات مهندسی فاز دو معماری .
 • مکاتبه با شهرداری در خصوص آسانسور های ساختمان های دارای بام سبز .
 • پیشنهاد دوره های آموزشی مخصوص کارشناسان ارشد کنترل نقشه به آموزش سازمان.
 • برگزاری جلسه مشترک با شرکت توزیع برق در خصوص جانمایی پست های برق در نقشه های معماری.
 • بررسی مدارک کارشناسان ارشد جهت عضویت در گروه کنترل نقشه.
 • بررسی مدارک متقاضیان عضویت درکارگروه های تخصصی معماری.
 • بررسی ضوابط نما.
 • پاسخ به نامه های واصله از مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی.

اعضا کمیسیون تخصصی معماری

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
شایسته فرح
رئیس
1
ابراهیم تقوی
نائب رئیس
1
سمیره معتمدی
دبیر
2
فرشاد استاد
عضو
1
صادق صادقی
عضو
1
علیرضاپویه
عضو
3
اکبر جلیلیان
عضو
1

تقویم جلسات