مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش پی سازی ساختمان( مرحله اول)

دریافت فایل
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش اجرای اسکلت ساختمان( مرحله دوم)

دریافت فایل
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش اجرای سفت کاری ساختمان( مرحله سوم)

دریافت فایل
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش اجرای نازک کاری و نماسازی ساختمان( مرحله چهارم- ساختمان)

دریافت فایل
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش اجرای نازک کاری و نماسازی ساختمان( مرحله چهارم-تاسیسات)

دریافت فایل
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش پایان عملیات ساختمانی(مرحله پنجم)

دریافت فایل
مهر ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش شروع عملیات ساختمانی

دریافت فایل

دسترسی سریع

دسترسی سریع