مجمع عمومی

گزارش مجمع عمومی

مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش
مدیریت کنترل و بازرسی تاسیسات گاز
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
مدیریت اجرایی
مدیریت فنی
مدیریت مالی
گزارش مالی سال 1401
بودجه سال 1403

تشکیل مجمع

تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان(نوبت اول)

به استناد مواد 52 و 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

به استناد مواد 52 و 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

  • بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و صورت درآمد و هزینه سال 1401 سازمان استان
  • بررسی و پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر هزینه ساخت دفتر قشم و پارسیان
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403 سازمان مشتمل بر ردیف های درآمد و هزینه های سازمان،موضوع مواد 9 و 37 قانون همچنین تعیین موارد ذیل به استناد ماده 20 شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان:

الف- حقوق،مزایا،حق الزحمه،حق جلسه و پاداش

ب- اتخاذ تصمیم درخصوص منابع درآمد سازمان استان برای تامین هزینه های آن

پ- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره

  • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان

زمان:پنجشنبه 12/11/1402 ساعت 17

مکان: سالن جلسات ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واقع در انتهای خیابان دانشگاه

توضیح مهم: براساس اصلاحیه ماده 55 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول اکثریت مجمع عمومی نوبت دوم که در ساعت 17 سه شنبه تاریخ 1402/11/24 در محل شهرک گاز- سالن شرکت گاز برگزار می گردد، با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد داشت.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان(نوبت دوم)

به استناد مواد 52 و 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

به استناد مواد 52 و 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

           جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می شود در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

           دستور جلسه:

  • بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و صورت درآمد و هزینه سال 1401 سازمان استان
  • بررسی و پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر هزینه ساخت دفتر قشم و پارسیان
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403 سازمان مشتمل بر ردیف های درآمد و هزینه های سازمان،موضوع مواد 9 و 37 قانون همچنین تعیین موارد ذیل به استناد ماده 20 شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان:

الف- حقوق،مزایا،حق الزحمه،حق جلسه و پاداش

ب- اتخاذ تصمیم درخصوص منابع درآمد سازمان استان برای تامین هزینه های آن

پ- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره

  • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان

زمان:پنجشنبه 12/11/1402 ساعت 17

مکان: سالن جلسات ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واقع در انتهای خیابان دانشگاه

توضیح مهم: براساس اصلاحیه ماده 55 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول اکثریت مجمع عمومی نوبت دوم که در ساعت 17 سه شنبه تاریخ 24/11/1402 در محل شهرک گاز- سالن شرکت گاز برگزار می گردد، با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد داشت.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

شیوه نامه

شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی