اعضای هیئت رئیسه

رئیس

محمدرضا عظیمی سردری

عمران

09171613445


نائب رئیس اول

عمادالدین البرزی

معماری

09173610699


نائب رئیس دوم

رامین حیدری مقدم

معماری

09177614456


دبیر

علیرضا اکبری

عمران

09171630410


خزانه دار

سید حصام خادمی

عمران

09173672240