اعضای هیئت مدیره

اعضا اصلی

عضو اصلي

علیرضا اکبری

عمران

09171630410


عضو اصلی

سید عماد الدین البرزی

معماري

09173610699


عضو اصلی

نیما امیر شکاری

برق

09173611269


عضو اصلي

پارسا پروین

مکانیک

09173631552


عضو اصلي

سید حصام خادمی

عمران

09173672240


عضو اصلی

حمید رضا عامری سیاهوئی

معماری

09121259241


عضو اصلی

محمدرضا عظیمی سردری

عمران

09171613445


عضو اصلي

عبداله محترم

عمران

09176250045


عضو اصلي

مسعود حاجی احمدی

نقشه برداری

09173680104


عضو اصلی

رامین حیدری مقدم

معماری

9177614456


عضو اصلی

محمد نجاتی

عمران

09173615684


اعضا علی البدل

عضو علی البدل

محمد صادق وجدانی

برق

09171651403


اعضای هیئت مدیره

عضو اصلي

علیرضا اکبری

تست

09176250045


عضو اصلی

سید عماد الدین البرزی

معماري

09173610699


عضو اصلی

نیما امیر شکاری

برق

09173611269


عضو اصلي

سید حصام خادمی

عمران

09173672240


عضو اصلي

پارسا پروین

مکانیک

09173631552


عضو اصلی

حمید رضا عامری سیاهوئی

تست

09121259241


عضو اصلي

مسعود حاجی احمدی

تست

09173680104


عضو اصلي

عبداله محترم

عمران

09176250045


عضو اصلی

محمدرضا عظیمی سردری

عمران

09171613445


عضو اصلی

رامین حیدری مقدم

9177614456


عضو اصلی

اعضا علی البدل

عضو علی البدل

آذر زینلی خراجی

معماری

09177612550


عضو علی البدل

آرش مدیرزاده

مکانیک

09173614139


عضو علی البدل

محمد صادق وجدانی

برق

09171651403


عضو علی البدل

هادی خوارزمی

تست

09173618511


عضو علی البدل

مهدی نیکو منش

عمران

09171580468