راهنمای سامانه جامع

راهنمای استفاده از سامانه جامع سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با عنایت به راه اندازی سامانه جامع سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و امکان استفاده از سامانه مذکور در بخشهایی از قبیل پروانه اشتغال، خدمات نقشه، گزارشهای نظارتی، توزیع کار، مکاتبات و… به منظور تسهیل در امر استفاده از سامانه، موارد ذیل جهت آگاهی اعضای محترم سازمان ارسال گردد . بدیهی است رعایت نکات مطرح شده موجب تسریع در انجام امور و رسیدگی به درخواستهای ارسال شده  می گردد.

 

ورود به سامانه از طریق لینک

http://portal.hormozgan-ceo.com

جهت ورود به سامانه در قسمت نام کاربری شماره عضویت ( به طور کامل ) و در قسمت رمز عبور کد ملی خود را وارد نمایید. 

درخواستهای مربوط به اخذ معرفی نامه به مهرسازی ، درخواست تمدید ، فسخ و خاتمه قرارداد نظارت و اجرا ، صدور گواهی عضویت  و… را می توانید از قسمت مکاتبات انجام داده و نتیجه را نیز ازهمین پنل دریافت نمایید. 

ثبت نام در صف ارجاع کار  از قسمت توزیع کار  انجام می گردد، ضمنا کارهای در انتظار توزیع، کارهایی که اعلام تمایل کرده اید و همچنین گزارش اولویت کار از قسمت توزیع کار قابل مشاهده می باشد.

عناوین دوره ها، سمینارها و پرونده آموزشی از قسمت خدمات آموزشی قابل رویت می باشد.

اعضای سازمان اعم از حقیقی و یا حقوقی می توانند وضعیت ظرفیت اشتغال به کار خود را از قسمت خدمات مهندسی واقع در  پورتال مهندسی مشاهده نمایند.

 ارسال  فایل نقشه و مدارک پیوست جهت کنترل نقشه از قسمت خدمات نقشه واقع در پورتال مهندسی انجام گردد.

ارسال مدارک جهت ثبت نقشه و نظارت بر اساس ابلاغیهگردش کار ثبت نقشه و نظارت- 24-12-1401 انجام گردد.

مدارک مربوط به پیوست نقشه  و نظارت به شرح پیوست نقشه ، پیوست نظارت می باشد.

قبل از ارسال نقشه ها یا قراردادهای نظارت توسعه بنا ، توسعه بنا و تغییرات پروژه، ابتدا کاربرگ توسعه بنای ساختمان و کاربرگ گزارش وضعیت پروژه را از طریق مکاتبات مندرج در سامانه جامع ارسال نمایید.

ارسال مدارک جهت ثبت نقشه پیش ساخت بر اساس گردش کار ثبت نقشه پیش ساخت انجام گردد.

ارسال مدارک جهت ثبت قرارداد اجرا بر اساس گردش کار ثبت قرارداد اجرا صورت پذیرد.

ارسال درخواست جهت تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها بر اساس گردش کار اخذ مدارک جهت تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها صورت پذیرد.

ارسال گزارشهای مرحله ای و گزارش وضعیت پروژه از قسمت گزارشهای نظارتی  و گزارشهای مربوط به مجریان مانند گزارش روزانه  و گزارش بازدید ناظر و مجوز بتن ریزی از طریق مکاتبات قابل انجام می باشد.

نکته  : گزارشهای نظارتی پس از ممهور شدن به مهر دبیرخانه مرجع صدور پروانه ساختمانی ، در سامانه سازمان بارگذاری گردد.

 

فیلم های آموزشی

برای دیدن فیلم های آموزشی کلیک کنید.